Tekst: Aad Verkleij & Jos van der Lans (energiecommissie OHG)

Om aan te sluiten bij de groeiende wens naar verduurzaming van de warmte- en energievoorziening van het Oostelijk Havengebied, heeft een groep bewoners op de BuurtTop OHG 2025 in april 2019 de Energiecommissie Oostelijk Havengebied gevormd. De commissie heeft als doel het stimuleren, versnellen en vormgeven van de energietransitie.

Veel buurtbewoners maken zich zorgen over het klimaat en zoeken naar mogelijkheden om zelf actie te ondernemen. De Buurtcoöperatie OHG stimuleert al een aantal jaren duurzaamheidsinitiatieven. Op voorstel van de coöperatie is de Energiecommissie OHG opgenomen in het Amsterdams Klimaatakkoord dat in juni 2019 door wethouder Van Doorninck is gelanceerd.

De commissie wil alle kleine en grote acties ondersteunen en koppelen, zodat een groot en zichtbaar draagvlak ontstaat voor duurzame maatregelen. Van belang is om als bewonersorganisatie gesprekspartner te zijn voor de gemeente, invloed uit te oefenen en waar mogelijk samen te werken. Zo kan de commissie uit naam van de bewoners invloed uitoefenen op de plannen voor onze wijk.

De Energiecommissie ontwikkelt in samenspraak met bewoners en bewonersorganisaties voorstellen, plannen en activiteiten om het energieverbruik van de huishoudens in het Oostelijk Havengebied zo snel mogelijk volledig duurzaam te maken, met gebruik van duurzame energiebronnen als water en zon. De commissie richt zich hierbij op alle buurtbewoners en organisaties die namens bewoners opereren (o.a. Verenigingen van Eigenaars, woningbouwcorporaties, grote commerciële verhuurders).

Het stadsdeel heeft in 2019 een bescheiden budget beschikbaar gesteld dat onder andere is gebruikt voor de opstartkosten. Voor 2020 is er nog geen zicht op extra budget, dus wordt de commissie bekostigd uit de algemene pot voor duurzaamheid die het stadsdeel aan de Buurtcoöperatie ter beschikking heeft gesteld. De buurtbewoners doen allemaal onbezoldigd mee.

Deelnemen

De commissie bestaat nu uit dertien betrokken buurtbewoners die deskundig zijn op het gebied van de klimaatproblematiek en die hun kwaliteiten willen inzetten voor een klimaatneutraal Oostelijk Havengebied. Het is een breed en divers gezelschap met architecten, milieudeskundigen, oud-politici, technici en een publicist.

Mensen die vanuit hun deskundigheid willen meewerken aan een wijkbrede aanpak van de energietransitie, zijn zeer welkom. De commissie vergadert in principe elke eerste maandag van de maand en daarnaast zijn er kleinere werkgroepen.

20.000 zonnepanelen

Eén werkgroep richt zich op het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen in het gebied. De werkgroep heeft uitgerekend dat er nog duizenden panelen bij kunnen. Daarmee kan de buurt in principe een groot deel van de benodigde elektriciteit zelf opwekken. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om elektriciteit op te slaan en om het gebruik meer gelijk te laten lopen met de opwekpieken. Deze groep kan VvE’s en andere complexeigenaars adviseren en helpen met onderzoek.

Warmte uit oppervlaktewater

Een andere werkgroep doet onderzoek naar alternatieve manieren van warmte opwekken en distribueren. Dat gaat vooral over de complexen waar nu nog op aardgas gestookt wordt. Bekend is al dat uit het oppervlakte-water in het gebied voldoende warmte te halen valt om alle woningen te verwarmen. Zeker wanneer die allemaal optimaal geïsoleerd zijn. Dus ook het stimuleren van isolatie is van groot belang. Verder stelt de werkgroep informatie beschikbaar over mogelijke wettelijke maatregelen, subsidies en leningen.

Voor het versterken van het draagvlak in de buurt en het opbouwen van een duurzaam netwerk organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. De eerste is op dinsdag 25 februari in de Eester (Van Eesterenlaan 266, 19.30-22.00 uur.) ⋅

Reageren kan via duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

deel dit artikel: